Използване на геотермална енергия

България е страна със значителен потенциал за производство на геотермална енергия поради геологията си и местоположението си на Балканския полуостров. Геотермалната енергия е чист, възобновяем източник на енергия, който може да помогне на България да намали своята зависимост от изкопаемите горива и да постигне своите климатични цели.

История на геотермалната енергия

Използването на геотермална енергия в България се връща до римските времена, когато топли извори са били използвани за баня и лечебни цели. В последните години България изследва потенциала за производство на геотермална енергия на по-голяма скала. Страната разполага с няколко геотермални ресурса, включително топли извори, гейзери и аквифери с ниска температура.

Минералната вода като геотермална енергия

Минералната вода е вид геотермален ресурс, който се намира в подземни аквифери. Той е обогатен с минерали като калций, магнезий и натрий. Типично се използва за спа и здравни цели, но последните напредъци в технологиите позволяват извличането на топлина от минералната вода за производство на електричество и отопление.

Една от ключовите технологии за извличане на топлина от минерална вода е Органичният Ранкинов Цикъл (ORC). Системата ORC използва работна течност, като охладителен агент или въглеводород, който има ниска точка на кипене, за да задвижи турбина и да произведе електричество. Топлата минерална вода се използва за загряване на работната течност, която изпарява и разширява за да задвижи турбината. Системата може да бъде използвана както в нискотемпературни, така и във високотемпературни геотермални ресурси и е успешно тествана в няколко страни.

Другата технология за геотермална енергия от минерална вода е Калиновият цикъл. Този цикъл използва смес от амоняк и вода като работен флуид. Това генерира повече електричество от системата на Органичния Ранкин Цикъл (ORC). Калиновият цикъл може да работи и при по-ниски температури от ORC системата. Подходящ е за извличане на топлина от нискотемпературни геотермални ресурси като минералната вода.

Освен за производство на електричество, геотермалната енергия от минерална вода може да се използва и за отопление и охлаждане. Една технология за тази приложение е системата на топловата помпа. Топловата помпа работи чрез използване на малко количество електроенергия, за да прехвърли топлината от минералната вода до топлообменника, който може да се използва за отопление или охлаждане на помещенията.

Новите технологии за геотермална енергия от минерална вода са обещаващи и предлагат потенциален източник на чиста, възобновяема енергия. Въпреки че тези технологии все още са в ранните си етапи на развитие, те имат потенциал да значително разширят използването на геотермалната енергия и да помогнат за удовлетворяване на нарастващата нужда от чиста енергия по света.

Предизвикателства и възможности при геотермална енергия

Въпреки потенциала за геотермална енергия в България, има няколко предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани, за да се увеличи нейното използване. Едно от предизвикателствата е липсата на финансиране за проучвания и пробиване. Геотермалните проекти изискват значителни предварителни инвестиции, и има нужда от повече обществено и частно финансиране за техния развитие.

Въпреки това, има и възможности за развитие на геотермалната енергия в България. Страната има значителен потенциал за геотермални помпи, които могат да се използват за отопление и охлаждане на сгради. България разполага с множество топли извора и гейзери, които са популярни туристически атракции.

Ползи от внедряването на геотермална енергия

Геотермалната енергия има потенциал да играе важна роля в енергийния микс на България, осигуряваща чиста, възобновяема енергия и помага на страната да постигне своите климатични цели. Въпреки предизвикателствата за нейното развитие, има и възможности, които трябва да бъдат изследвани. С правилните политики и инвестиции, геотермалната енергия има потенциал  да се превърне в значим в енергийния сектор на България.

Съвместно  с екипа на ATAMIQ ще имате възможност да получите следната информация:

  • Избор на подходящи топлообменници
  • Коефициента на производителност на избраната инсталация;
  • Периода на изплащане;
  • Експлоатационни характеристики и поддръжка;
  • Гаранционни условия.

Очакваме ви на sales@atamiq.com или +359886163199 за да повишим заедно устойчивостта на вашето предприятие.