Проект: Механично пречистване на индустриални отпадъчни води чрез Гравитачно сито тип Коанда

Наш дългогодишен клиент от хранително-вкусовата промишленост се консултира с нас за изготвянето на устойчиво, технико-икономическо решение за механично пречистване на отпадъчни води.  Необходимо бе реконструкцията на първично стъпало от действащата пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води. Клиента имаше нужда от допълнително технологично стъпало за механично пречистване, което да намали преминаващото количество неразтворени вещества в технологичната схема, с минимални и инвестиционни разходи.

Клиента

Клиентът е едно от най-големите индустриални предприятия за извличане на първични продукти в хранително-вкусовата промишленост. Компанията разполага с десетки иновационни центрове, като произвежда и дистрибутира хранителни, фуражни и индустриални продукти.

Управлението на отпадъчните води в предприятието е предмет на особено строги стандарти за опазване на околната среда. Отпадъчните води преминат през процес на механично и биологично пречистване преди да бъдат заустени. Конкретната технологична схема се състои от стъпало за механично пречистване за отстраняване на по-едри замърсители, биологично пречистване, утаявaне и заустване към водоприемник.

Избрана технология

За да удовлетворим техническите изисквания на проекта, ние предложихме екологично и устойчиво решение, а именно статично гравитачно сито, тип “Коанда”. Статичното гравитачно сито е подходящ избор за механично отстраняване на неразтворени вещества, с филтруващи отвори между 0,25 mm и 3,00 mm . Разчитайки основно на гравитацията, ситото е ефективно решение за разделяне на твърди частици в отпадъчните води. Входящия воден поток се разпределя в горната част на ситото, чийто наклон спрямо хоризонталата намалява прогресивно отгоре надолу приблизително между 65º и 45º.

Статичните сита са свободно стоящи модулни конструкции, лесни за инсталиране, без двигател или подвижни части, които да се износват. Посредством иновативното технологично решение, решетката тип Коанда не се нуждае от електрическо захранване. Има ниски разходи за поддръжка и нулеви есплотоационни разходи.

Статичните гравитачни сита имат широко индустриално приложение:

  • Промишлени и градски пречиствателни станции;
  • Хранително-вкусова промишленост;
  • Хартиена промишленост;
  • Керамични производства.

Нашето технологично решение

За постигане на желаните параметри на пречистване, АТАМИК достави фино статично гравитачно сито с проектен капацитет до 50 l/s, при филтруващи  отвори 0.5мм. За постигане желания дебит е предвиден вход с номинален диаметър DN 250 и следните габаритни размери на съоръжението – височина 1553мм,  широчина 2050мм, дължина 1225мм.

Ситото е изработено от неръждаема стомана AISI 316, съобразно състава на входящите отпадъчни води. В допълнение използването на неръждаема стомана дава възможност за дълъг експлоатационен живот на съоръжението, поради високата устойчивост на абразивни примеси и корозия.

#Know-How

ESG директивите дават възможност предприятията да повишават своите устойчиви практики във всеки етап на технологичния процес на производство. Повишаването на конкурентоспособността в екологичен аспект, нашите клиенти все повече обръщат внимание на управление на своите ресурси. Всяка една пречиствателна станция може да бъде модернизирана, чрез:

  • Енергийно ефективно оборудване и системи – Пречиствателните станции могат да намалят консумацията на енергия чрез използване на високоефективни двигатели, помпи и друго оборудване. Това може да помогне за минимизиране на емисиите на парникови газове и по-ниски оперативни разходи.
  • Третиране на водите без химикали – Някои методи за пречистване на водата включват използването на химикали, които могат да бъдат вредни за околната среда. Алтернативни методи за дезинфекциране/допречистване на питейните и отпадъчните води като ултравиолетово (UV) облъчване, обработка с озон и обратна осмоза не съдържат химикали и са щадящи околната среда.
  • Съхраняване и повторно използване на води – Пречиствателните станции могат да намалят разхищението на вода чрез възстановяване и повторно използване на отпадъчни води. Това може да помогне за запазване на водните ресурси и намаляване на обема на отпадъчните води, изпускани в околната среда.
  • Възобновяема енергия – Пречиствателните станции могат също да генерират възобновяема енергия чрез инсталиране на слънчеви панели, вятърни турбини или биогаз инсталации. Използвайки възобновяеми енергийни източници, пречиствателните станции могат да намалят зависимостта си от изкопаеми горива и да допринесат за борбата с изменението на климата.

За контакти:

Ако и вие имате проект за пречистване на отпадъчни води, не се колебайте да се свържете с наш специалист на имейл sales@atamiq.com или на тел. +359886163199