Проект: Осигуряване на налягане чрез ATEX въздуходувка за биогаз

За клиент от пивоварната промишленост, екипа на АТАМИК предложи решение за осигуряване на налягане на биогаз в пречиствателна станция за отпадъчни води. Предложената в работния проект технологична схема за работа на две газодувки в паралел подлежеше на промяна, защото е неприложима при специфичните условия в конкретния случай. Такъв тип решение (работна и резервна газодувка) се внедрява в процеси, при които захранването с биогаз е критично и не бива да бъде прекъснато.

Клиента

Клиентът е една от най-големите пивоварни с над 130 годишна история в производството на бира. Производството на бира изисква голямо количество вода, особено в процесите на варене, пълнене и почистване. Генерираните странични продукти, включително каша и излишък от мая, са големи замърсители, които в комбинация с наличните в отпадъчната вода разтворена захар, разтворимо нишесте, етанол и летливи мастни киселини са предизвикателство пред технологичната схема на ПСОВ. Отпадъчните води се третират чрез анаеробен реактор, където преобладаващото количество ХПК и хранителни вещества се превръщат в биогаз.

Избрана технология

Съгласно технологичната схема на ПСОВ, биогаза се използва за захранване на газов котел, чрез който се подгрява суровата отпадъчна вода. Към момента излишното количество биогаз се изгаря във факел от закрит тип, но екипа на Атамик е отправил предложение към клиента за инсталирането на генератор/когенератор за произвеждането на зелена енергия за нуждите на предприятието.

Избрания тип ATEX въздуходувки за биогаз (тип страничен канал) се използват за извличане или сгъстяване на горими газове попадат в групата на оборудване Клас II. Следвайки изискванията от Директива 2014/34 / ЕС, категория 2 както за условията в околната среда, така и на машините. Основните им предимства са следните:

  • въртящите им части не са в контакт с корпуса, което не образува процеси на триене и не е необходимо вътрешно смазване. Газът остава незамърсен;
  • липса на вибрации, което води до стабилност на газопроводната инсталация;
  • лесен монтаж и минимална поддръжка

Нашето решение

За стабилното функциониране на системата е необходимо да бъде използвана ATEX газодувка, с която да бъдат осигурени 100 mBar на вход горелка. Вземайки предвид налягането на газхолдера (34±5mBar), газодувката се очаква да транспортира най-много 70 m3/h, при 15 mBar диференциално налягане.

За да удовлетворим техническите изисквания на проекта, предложихме да се монтира една въздуходувка за биогаз с дебит 2х70m3/h с инверторно управление, за да се осигури постоянно налягане независимо от консумацията. Очаквания термофилен температурен режим на работа 80/60C ще се осъществява чрез дооборудване на котела с кит за повишаване на температурата на връщащата вода, за да се избегне кондензация.

#Know-How

Устойчивостта на водите се превърна във важен проблем за компаниите, производители на бързооборотни стоки. Пивоварните по света регулярно публикуват информация за потреблението на вода и се ангажират да намалят своите въглеродни и водни отпечатъци. Поради бързо нарастващите разходи за технологична вода и отпадъчни води, проактивното управление на водите и пречистването на отпадъчните води са от все по-голямо значение в производството на бира и напитки. Значителни намаления на разходите за третиране на технологичните производствени води се постигат чрез пречистване на отпадъчни води на място. Анаеробното третиране превръща органичните компоненти в ценен биогаз, като по този начин същевременно намалява разходите за изхвърляне и разходите за енергия. Дебитът и химичният състав на отпадъчните води често варират значително. Това е нормална последица от процеса на варене и дестилация, но изисква гъвкава работна инсталация и опитен партньор в областта.

Опита на АТАМИК в изграждането на пречиствателни станции, както и инсталации за производство на биогаз, помага на клиентите ни да внедряват технологии, посредством които да :

  • Намалят разходите за енергия до 15% чрез генериране на възобновяема енергия от отпадъчни води, посредством инсталации за оползотворяване на биогаз;
  • Намалят разходите за единица пречистена вода, спазвайки екологичните разпоредби;
  • Намалят консумацията на вода;
  • Рециклират технологична вода.

За контакти:

Ако и вие имате проект за въздуходувки за биогаз, не се колебайте да се свържете с наш специалист на имейл sales@atamiq.com или на тел. +359886163199