Световоден ден на водата. Иновациите и достъпа до чиста вода. Бъди промяната

Осигуряването на адекватно снабдяване с чиста вода въпреки щетите, нанесени от изменението на климата, е едно от най-важните предизвикателства в света. Милиарди хора живеят без безопасна питейна вода и канализация, а силните тропически бури, сушата и изчерпването на реките и водоносните хоризонти принудиха мнозина да се преместят в градове или да пресекат международни граници по начини, които оказват влияние върху вътрешната политика. Поминъкът в селските райони често зависи от селското стопанство, което представлява приблизително три четвърти от глобалното отнемане на прясна вода – и замърсява водосборите в световните житници. Междувременно производителите на енергия и тежката промишленост използват значителни количества вода и са източник на замърсяване. Тези проблеми могат да бъдат решени с по-добро планиране, сътрудничество и регулиране и чрез увеличени инвестиции, анализ на данни и иновации.

Инициативи като Световния ден на водата имат за цел да ускорят действията за постигане на целта на ООН за устойчивост, свързана с водата. Технологичните иновации спомагат за постигане на напредък в осигуряването на чиста вода. Тук описваме пет области – от третирането на отпадъчните води до обезсоляване на морска вода.

За планета, почти три четвърти покрита с вода, е невероятно колко трудно се борим с достъпа до чиста вода: 771 милиона души по света нямат достъп до чиста вода близо до домовете си. А лошите санитарни условия и мръсната вода продължават да убиват милиони хора всяка година. Текущият напредък към целта на ООН за устойчиво развитие (SDG) 6 – чиста вода и канализация за всички – е значително извън плана. По този начин излага целите за устойчиво развитие на по-голям риск – защото тази липса на достъп до безопасна вода се счита за един от най-големите рискове за обществата в световен мащаб.

1. Пречистване на отпадъчни води

80% от световните отпадъчни води се заустват/изхвърлят в природата без никакво третиране. И почти половината от населението на света няма достъп до безопасно управлявана канализация в домовете си. Липсата на канализацията е основна причина за болести и смърт от болести като коремен тиф, холера, диарийни заболявания и прочие. В допълнение липсата или неправилното третиране на отпадъчни води уврежда крайбрежните, морските и речните екосистеми.

2. Почистване на замърсена вода

Търсенето на питейна вода нараства бързо. До 2050 г. се очаква да има 20-30% увеличение на използването на вода заради индустриални нужди, нарастването на населението и изменението на климата. Въпреки това вредните химикали, пластмасите и микроорганизмите все повече замърсяват нашите езера, реки и океани.

Селското стопанство също е един от най-големите източници на замърсяване на водата, като торовете, животинските отпадъци и пестицидите се отмиват във водните басейни от дъжда. Отпадъчните води, градската канализация и индустрията са друг източник на замърсяване на повърхностни води.

3. Обезсоляване на морска вода

Обезсоляването е процесът, при който разтворените минерални соли в морската вода се отстраняват, за да се създаде чиста вода. Счита се за важен потенциален източник на питейна вода предвид световния недостиг, но голяма част от използваната технология все още е в процес на разработка и/или е скъпа за използване. Често е енергоемък, като използва много изкопаеми горива и затова все повече компании разчитат на фотоволтаичните технологии. Соларните паркове дават възможност да се намали въглеродния отпечатък при обезсоляването на вода.

4. Мониторинг на данни

Технологиите и данните са от решаващо значение за наблюдението и измерването на водата, от помощта за оценка на нейната безопасност до по-доброто разбиране къде можем да ограничим употребата й.

5. Иновативно събиране на вода Събирането на вода е друг метод за доставяне на водни ресурси там, където липсват. Разчита на събиране и съхранение на вода от дъжд или въздух. Може да бъде толкова просто, колкото събирането на дъждовната вода, която се оттича от големи повърхности, като покриви, към по-технологични решения за сухи и полусухи среди.