Устойчиви складове и логистични центрове

С разрастването на компаниите за електронната търговия, складовият и логистичен сектор се разширява значително. По този начин се увеличава и въглеродния отпечатък в управлението на веригата за доставки, превръщайки неволно складовете в основен източник на емисии на парникови газове. Тези замърсители се дължат на различни фактори, като висока консумация на енергия поради отопление, охлаждане и осветление, използване на климатични системи, прекомерна консумация на хартия и отпадъци от инвентар, както и статично и мобилно оборудване за обработка на материали.

За да минимизира потреблението на енергия и отпадъци, складовият сектор приема различни техники за намаляване на въглеродния отпечатък и създаване на устойчиви складове. Това не само ще отговори на опасенията за околната среда, но и ще стимулира инвестициите и производителността в екосистемата на веригата за доставки, а и ще повиши стойността на сградния фонд.

За да намалят въглеродния си отпечатък и за да осигурят устойчивост в цялата верига на доставки и складирането все повече логистични центрове изграждат собствени ФЕЦ. Логистичните центрове и складове предпочитат изграждането до ключ на собствени фотоволтаични централи, за да постигнат икономии на потребление на електроенергия и да повишат конкурентоспособността си.

Сред основните предимства на слънчевата енергия при изграждане на ФЕЦ са:

 

  • Заместване на част или изцяло на потреблението на електроенергия от собствено по-евтино „слънчево” производство;

  • Дългосрочно фиксиране на цената на потреблението на електроенергия на ниво под пазарните цени за киловатчас;

  • Намаляване на зависимостта на компанията от други доставчици на електроенергия;

  • Отказ от използване на традиционни енергийни източници;

  • Намаляване на негативното въздействие върху околната среда;

  • Ниски разходи за текущи оперативни разходи за експлоатация на фотоволтаичното оборудване;

  • Без шум, вибрации и емисии от слънчево производство на енергия;

  • Висока надеждност и предвидимост на работата на слънчевата централа;

  • Възможност за инсталиране на слънчеви панели на покриви и фасади на складове, офис сгради, сгради на логистични центрове;

  • Високо ниво на автоматизация на слънчевата централа без необходимост от привличане на допълнителен скъп персонал.

Покривите на складове и логистични центрове  са големи и плоски с достатъчно място за инсталиране на соларни панели. Освен това са достатъчно високо над земята, за да се излагат на слънце без препятствия. С голяма зона на слънцестоене вашата ФЕЦ може да компенсира повече разходи за енергия и да осигури бърза възвръщаемост на инвестицията.

Етапи на проекта за изграждане на фотоволтаична електроцентрала на логистичен център

Алгоритъмът за изграждане на слънчева електроцентрала за склад или логистичен център се различава малко от подобни проекти в други отрасли и включва следните основни етапи:

 

  • Анализ на съоръжението и събиране на необходимите изходни данни за проекта.

  • Разработване и утвърждаване на технически задания за проектиране и изграждане на слънчева електроцентрала.

  • Разработване и одобряване на проектна документация за слънчева централа.

  • Закупуване на необходимото оборудване (соларни панели, соларни инвертори, кабели, монтажни системи и др.) и доставката му до обекта.

  • Монтаж и свързване на оборудване за слънчева електроцентрала в съответствие с проектната документация.

  • Въвеждане в експлоатация на слънчевата централа.

Възвръщаемост на инвестицията

Срокът на изплащане на изграждането на слънчева електроцентрала за предприятия, работещи в областта на логистиката, е от 3 до 8 години. Средно инвестициите в изграждането на търговска ФЕЦ на покрива на склад или друга конструкция се възвръщат в рамките на 5 години, при условие че общата инсталирана мощност е поне 200-250 kW. Текущата и прогнозната цена на традиционното електричество, което се планира да бъде заменено със „слънчево“ такова, значително влияе върху финансовите резултати на проекта. Именно поради постоянното нарастване на цената на електроенергията, произведена от традиционни изкопаеми източници, използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) става все по-икономически осъществимо и привлекателно.

Най-изгодният случай е замяната на част от потреблението на електроенергия със фотоволтаични панели. Такива фотоволтаични електроцентрали са разположени на покривите и фасадите на складове, проектирани по такъв начин, че цялата генерирана електроенергия се консумира директно на територията на логистично предприятие (терминал, склад). Липсата на необходимост от акумулиране на излишната електроенергия или продажбата им значително намалява разходите за конкретни инвестиции в слънчева електроцентрала. Разбира се, модерното фотоволтаично оборудване ви позволява да решите всеки технически проблем до 100% пълно осигуряване на складове със слънчева енергия. Но именно компетентната комбинация от технически възможности с икономическа осъществимост прави възможно получаването на най-оптималните инженерни решения.

Задълбоченият предпроектен анализ на характеристиките на бъдещата слънчева централа позволява да се изчислят техническите и икономическите параметри и точното време за възвръщане на инвестицията. Техническото състояние на конструкцията, върху която ще бъдат монтирани слънчевите панели, нейното географско местоположение, проектната мощност на слънчевата централа, вида на оборудването, графика и последователността на строителството – всички тези фактори могат да повлияят значително.

Друг начин за подобряване на устойчивостта на логистичните центрове и складови пространства е рециклирането на дъждовната вода

Системите за събиране и повторно оползотворяване на дъждовна вода могат да бъдат неизменне ресурс за складовия сектор. Ако по-голямата част от дъждовната и отпадъчната вода се пречисти и използва повторно за озеленяване и промиване, това значително ще подобри околната среда. Събирането на дъждовна вода е преобладаващо в много хладилни складови съоръжения, включително съхранение на замразени и охладени храни, които използват по-малко вода и следователно спестяват оперативни разходи. Опазването на водата прави тези складове по-устойчиви и ефективни от всякога.

ATAMIQ предлага комплексни решения за изграждане на ФЕЦ за компании, работещи в областта на логистиката и разполагащи със собствени складове, логистични центрове. Работим с консултанти и проектанти, които извършват предписания и проектират фотоволтаични централи, като нашата цел е да осигурим всички необходими материали и услуги за изграждане на соларния парк. Вкл. Соларни панели, инвертори, батерии, метална конструкция и необходимото електрическо окабеляване, системи за управление.


ПОИСКАЙ ОФЕРТА ->