Възможности за финансиране на МСП за изграждане на ФЕЦ с резервно захранване. Ползи за индустрията.

Последните няколко години основния фокус, който ЕС постави върху индустриалните предприятия в световен мащаб, е намаляването на въглеродната неутралност. В подкрепа на МСП и съгласно „Плана за възстановяване и развитие“ през м. Декември 2022, за обществено обсъждане бе публикуван индикативен проект за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“. Очакваното отваряне на програмата бе насрочено за м. Януари, но и до днес това не се е случило.

Концепцията на програмното финансиране е да бъдат осигурени средства за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия, с прекъсваем и неравномерен режим на работа.

Изграждането на фотоволтаични инсталации с резервно захранване е перфектната комбинация за захранване на енергийната ефективност и устойчивост на предприятията. Какви са преимуществата при изграждане на такъв тип инсталация?

 • Подобряване на енергийна устойчивост

Можете да защитите предприятието си от нарастващия брой повреди, свързани с пиковите натоварвания на електрозахранването, като незабавно превключите захранването на електроенергия, произведена от фотоволтаици. За части от секундата можете да получите достъп до безвъглеродно захранване, за да поддържате критични процеси и оборудване в работно състояние, като гарантирате непрекъснатост на вашия бизнес, дори по време на продължително прекъсване на захранването.

Предприятията трябва да вземат предвид потенциалните финансови и по-широки бизнес спестявания от устойчивостта на ФЕЦ с резервно захранване. Последствията дори от най-краткото прекъсване на електрозахранването може да доведе до повреда или пълна невъзможност за стартиране на оборудването, което от своя страна води до финансови загуби. Докладите за енергийната устойчивост показват, че 30% от индустриалните предприятия са имали енергийни прекъсвания, които са довели до загуба на приходи. 23% пък съобщават за повреда на оборудването, а  9% съобщават за спад в стойността на компанията. Решенията за ФЕЦ с резервно захранване, могат да добавят друго ниво на аварийно захранване на критични съоръжения като болници, центрове за данни и обекти със стратегическо значение. В други случаи пък батериите могат да заменят традиционните резервни дизелови генератори.

 • Увеличаване на стойността на слънчевата енергия

Слънчевата енергия е изобилен и екологичен ресурс за генериране на възобновяема електроенергия през деня. Нашият опит показва, че чрез съхраняване на излишната генерирана електроенергия и последващото използване, гъвкаво и ефективно, в моменти на ниско производство или пиково търсене, бизнесите могат да подобрят своите финансови резултати от произведената соларна енергия със средно 30-40%.

Това се изразява в повишена устойчивост и спестяване на разходи от използването на повече и по-евтина възобновяема енергия, в сравнение с изкопаемите горива. Следователно, той подобрява възвръщаемостта на инвестицията както на слънчеви фотоволтаици, така и на батерии и може значително да увеличи търговската жизнеспособност на слънчевите инвестиции при липса на субсидии и излагане на силно нестабилни енергийни пазари на едро.

 • Намаляване разхода на енергия

Чрез използването на ФЕЦ с резервно захранване можете да зареждате батериите си в периоди извън пиковите натоварвания, както и при нулеви пределни разходи, когато грее слънце, което дава възможност да използвате съхранената енергия в моменти, когато цените са пикови. Тази стратегия може да осигури огромни спестявания на оперативни разходи и позволява да бъдат анализирани и прогнозирани периодите с най-високи разходи. По този начин индустриалните предприятия могат да преминат към захранване от батерии в най-подходящия за производствения процес момент

 • Печелете приходи от гъвкавостта на съхранението

Търговският аргумент за изграждането на ФЕЦ с резервно захранване е подсилен и от потенциала за печалба чрез комерсиализиране на наличната гъвкавост за съхранение. Свръхбързото време за реакция на съвременните батерийни технологии ги прави идеални за доходоносни услуги за поддръжка на мрежата, като например динамична твърда честотна характеристика (dFFR), която изисква време за реакция от две секунди.  В допълнение, предприятията могат да се възползват от капацитет, който възнаграждава активите за това, че са налични за изпращане в моменти на голямо натоварване на системата. Въпреки, че настоящата програма не дава възможност за продажба на произведената електроенергия в определен момент съхраненото количество има допълнителна възможност да служи за уреждане на дисбалансите между търсене и предлагане.

 • Намаляване на въглеродните емисии

Чрез подобряване на използването на наличната слънчева енергия, генерирана на място, съхранението на батерии допринася за намаляване на въглеродните емисии чрез намаляване на зависимостта от конвенционалното производство на изкопаеми горива. В един бъдещ момент компаниите подобряват екологичните си изисквания, както и да бъдат част от екологичните лидери.

За подпомагане на МСП в България и съгласно предварително зададените критерии  допустимите кандидати за получаване на финансиране, трябва да бъдат:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
– микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия или
– малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители);
– да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

Финансирането по програмата се очаква да достигне до 50%, в зависимост от региона, в който е регистрирана компанията. От изключителна важност е максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:
– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Допустимите разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), могат да бъдат следните:
– разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
– разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
– разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
– разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВЕИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW.
Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение, което допринася за баланса в произведената мощност и подпомага преодоляването на един от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното производство.
Ако кандидатстването по процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ представлява интерес за вашето предприятие, ние можем да ви съдействаме със следните услуги:

На етап кандидатстване

 • Да ви помогнем с изготвянето на технически и/или работния проект на фотоволтаичната инсталация;
 • Да изготвим бюджет с подходящото технологично оборудване и да остойностим параметрите на проекта – доставка на соларни панели, батерии и прилежащи конструкции, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталацията;

На етап изпълнение на проекта

 • Да доставим заложеното в проекта технологично оборудване за изграждане на фотоволтаичната инсталация;
 • Да монтираме подходящата конструкция, соларни панели, инвертори и батерии;
 • Да въведем в експлоатация вашата ФЕЦ и при необходимост да подвържем към електрическата мрежа на ЕРП
 • Да ви осигурим достъп до софтуер за непрекъснато следене на работата на вашата ФЕЦ;
 • Да подготвим целия набор от инструкции, сертфикати и гаранционни условия за отчитане на дейностите по изградената инсталация.

Контакти:

Не се колебайте да се свържете с наш специалист на имейл sales@atamiq.com или телефон +359886163199