Нашата мисия е фокусирана върху устойчиво развитие чрез ефективно използване на енергийните ресурси. Осигуряваме на своите партньори цялостни енергийни решения – анализ на енергийните нужди, оптимално решение, финансиране (при желание от страна на клиента и уточнени условия), реализация и пускане в експлоатация. По този начин съдействаме за оптимално управление при използване на енергийните ресурси и намаляване на разходите за електроенергия, както и трайно добри резултати на своите клиенти.

 

Предимства:

 • Ниската себестойност на консумираното електричество.
 • Намаляване на разходите електроенергия на предприятието.
 • Ефективно използване на покривна или свободни прилежащи площи.
 • Еднократна инвестиция със 100% възвръщаемост.
 • Назависим от външни фактори енергиен източник;

 

 

Какво предлагаме:

Цялостно управление и администриране на проекти – проектиране, получаване на необходимите разрешителни, доставка на оборудване, извършване на строителни и ремонтни работи, поддръжка на инсталацията.

 

Основни етапи при изпълнение на енергийния проект:

 • Оценка - анализ на настоящата ситуация, съществуващите проблеми и възможности;
 • Проектиране – проектиране по всички части; административно – съгласувателни процедури, авторски надзор;
 • Изграждане – доставка и монтаж на фотоволтаични модули; доставка и монтаж на покривна конструкция за разполагане на модулите; доставка и монтаж на инвертори; доставка и монтаж на DC разпределителни кутии; доставка и монтаж на DC кабел; доставка и монтаж на заземителна инсталация; доставка монтаж и настройка на мониторинг и управление; доставка и монтаж на електрическо табло със защити и др.
 • Въвеждане в експлоатация.

 

Какъв тип система предлагаме:

 

 • Изграждане на Фотоволтаични инсталации за собствено потребление с двупосочен електромер и изкупуване неоползотворената енергия в момента на генерирането.

 

При този тип инсталации, когато произведеното количество ел.енергия от фотоволтаичната инсталация е по-малко от потреблението на консуматорите, произведеното количество ел. енергия от фотоволтаичната инсталация се изважда от консумираната от мрежата ел. енергия ,като по този начин от мрежата се дърпа само разликата. В случая, когато произведеното количество ел. енергия от фотоволтаичната инсталация е по-голямо от потреблението, разликата се връща в мрежата, като „завърта електромера обратно” и този излишък се изкупува по определени от енерго-разпределителното дружество или свободния пазар цени за излишък. Към тези инсталации обикновено се изгражда и система за дистанционен мониторинг на параметрите в реално време и управление на подаваната мощност към мрежата от компютър, таблет или смартфон.

 • Фотоволтаични инсталации за собствено потребление без продажба на неоползотворената енергия:

При този тип инсталации, когато произведеното количество ел.енергия от фотоволтаичната инсталация е по-малко от потреблението на консуматорите, произведеното количество ел. енергия от фотоволтаичната инсталация се изважда от консумираната от мрежата ел. енергия ,като по този начин от мрежата се дърпа само разликата. В случая, когато наличната енергия от фотоволтаичната инсталация е по-голяма от потреблението, мощността на инвертора се ограничава автоматично,  така че да бъде равна на общата мощност на консуматорите „електромера не се върти”. Фирмата предлага доставка и монтаж до ключ на свързани към мрежата фотоволтаични инсталации с динамично управление на мощността за собствено потребление без връщане към мрежата. Към този тип инсталации предлагаме и системи за дистанционен мониторинг на параметрите в реално време и управление на подаваната мощност към мрежата от компютър, таблет или смартфон. Фотоволтаичната инсталация може да се комбинира със соларна термална инсталация за гореща вода за повишаване на общата ефективност.

Ако се интересувате от изготвяне на проектно предложение за изграждане на ФЕЦ, моля попълнете следната форма: КЪМ ФОРМУЛЯР