С нарастващата цена на електроенергия все повече индустриални предприятия изграждат фотоволтаични централи, с цел оптимизиране разходите на производството си.

В зависимост от нуждите на МСП са се обособили следните основни типове соларни инсталации:

1. Мрежови

Мрежовите инсталации са ФЕЦ, които освен за собствено потребление произвеждат електроенергия и за продажба. Този тип централи функционират не използват акумулаторен блок и нямат вариант за съхранение на електричество.

2.Хибридни

Хибридните централи са идеалното решение за офис сгради и малки и средни предприятия (МСП). Този тип централи използват произведената от ФЕЦ електроенергия паралелно с електроенергия от друг източник. Дава възможност за превключване между отделните източници на електроенергия, чрез автоматизирана система за управление.

3. Автономни

Островните ФЕЦ са автономни и най-често биват използвани в отдалечени райони – аварийни системи, отдалечени помпени станции, пречиствателни станции, системи за охрана и мониторинг.

Основните стъпки за изграждане на соларна централа са следните:

 1. Подаване на заявление за изграждане на ФЕЦ до ЕРП
 2. Изготвяне на проект за изграждане на ФЕЦ, единствено и само след получено одобрение на ЕРП
 3. Получаване на разрешение за строеж от общината по местонахождение на предприятието
 4. Подписване на предварителен договор за присъединяване с ЕРП  и заплащане на такса за присъединяване
 5. Изграждане на соларна централа

Към настоящия момент процедурата в България не е особено улеснена, въпреки нарастващата необходимост за изграждане на повече ФЕЦ, в духа на Зелената сделка. Има няколко десетки документа, които всяко едно предприятие трябва да подготви за да има достъп до слънчева енергия. При изготвянето на този голям набор от документи вземат участие и Общината по адресна регистрация на предприятието, местното ЕРП, проектантски екип, строителен надзор.

 1. Виза за проектиране на ФЕЦ
  2. Становище от ЕРП
  3. Проект
  3.1. Проект ФЕЦ
  3.2. Проект трафопост - според становището
  3.3. Проект за кабелна линия СН ( средно напрежение) на база получено становище
  4. Съгласуване на проектите
  5. Предварителен договор с ЕРП
  6. Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
  7. ОВОС
  8. Оценка за съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите
  9. Строително разрешение
  10. Договор за присъединяване с ЕРП
  11. Строителство
  12. Въвеждане в експлоатация
  13. Договор за изкупуване на електричеството и отделен - за балансиране
  14. Искане за включване към съответното ЕРП
  15. Производство на електроенергия

Бизнеса с нетърпение очаква финансиране, съгласно предвидените инструменти и грантове в Плана за възстановяване и устойчивост. За малките и средни предприятия (МСП) е предвидена програма „Конкурентноспособност и иновации в предприятията“, която ще подпомогне устойчивото им представяне, съгласно една от специфичните цели, а именно „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“. А докато предприятията очакват отпускането на финансиране от ЕС, все повече банкови институции и ESCO компании  предлагат помощ на бизнеса.