Език
Количка

Общи условия

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Настоящите Общи условия (“ОУ“) регламентират взаимоотношенията между „АТАМИК“ ЕАД, ЕИК 206750320, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красна поляна, п.к.1359, ул. Суходолска  195, офис 2, наричан по-долу за краткост „Доставчик“, и клиентите, купувачи на продукти, наричани по-долу „Потребители“, на уебсайта за електронна търговия https://atamiq.com/, наричан по-долу за краткост „САЙТА”.

1.2. Потребители на САЙТА могат да бъдат само регистрирани в сайта търговци по смисъла на ТЗ, с които ние имаме бизнес взаимоотношения или ще осъществим такива в процеса на използване на САЙТА.

1.3. Ползватели на САЙТА са нерегистрираните посетители на САЙТА, които не могат да използват пълната функционалност на онлайн платформата, като имат право само да разглеждат предлаганите продукти без да правят покупки за същите.

1.4. Настоящите Общи условия се намират на адрес https://atamiq.com/terms и могат да бъдат свалени, запазени и отпечатани от посочената страница.

2. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване и покупко-продажби през уебсайт за електронна търговия https://atamiq.com/terms и се запознайте с тяхното съдържание, преди да извършите регистрация и покупка на стоки чрез онлайн платформата. Вашето приемане на Общите условия става посредством поставяне на отметка в поле „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за поверителност и ги приемам“. Всяка друга форма на активиране или употреба на електронния магазин или на неговото съдържание ще се счита също за приемане на настоящите Общи условия.

3. САЙТА е B2B /business to business/ онлайн платформа за продажба и доставка на индустриално оборудване, машини и консумативи и други приложими за бизнеса продукти. САЙТА е собственост на „АТАМИК“ ЕАД и е достъпен на адрес в Интернет https://atamiq.com/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в уебсайта продукти.  Договорите се сключват на български език и се съхраняват в базата данни на Доставчика. Договорите могат да бъдат сключвани и в писмена форма извън платформата.

 

 

ІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

4.1. Доставчикът е носител на всички авторски права върху САЙТА, включително, но не само съдържанието на САЙТА, лога, изображения, надписи, снимков и графичен материал, информационен материал и дизайн и всички техни копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна. 

4.2. Правото на достъп до САЙТА не включва правото да се използва непозволено, да се копира, разпростира, възпроизвежда или публикува информация, освен ако се касае за незначителна по обем информация, която ще се използва за лично ползване без комерсиална или търговска цел.

4.3. Потребителите и Ползвателите се съгласяват да използват адекватни средства, за да защитят Съдържанието на САЙТА от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. Доставчикът си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява САЙТА. Доставчикът не предоставя на Потребителите и Ползвателите изрично или косвено право върху интелектуалната собственост, патентите, търговските марки или информацията, която е търговска тайна на Доставчика.

 

 

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Наименование на Доставчика: „АТАМИК“ ЕАД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красна поляна, п.к.1359, ул. Суходолска  195, офис 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, р-н Красна поляна, п.к.1359, ул. Суходолска  195, офис 2, тел: +359888501172 , e-mail: office@atamiq.com
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 206750320, регистрация по ДДС: № BG 206750320

 

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5. Доставчикът събира, съхранява и обработва личните данни на Потребителите и Ползвателите съгласно Политиката за защита на личните данни на Атамик. Информация може да намерите на страницата www.atamiq.com/privacy-policy .

 

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ

6.1. Процедурата по регистрация на САЙТА е абсолютно доброволна и безплатна.  Регистрацията е необходима  за ползването на пълният набор от функционалности, които САЙТА притежава. Регистрацията на САЙТА е задължително условие, за да бъде направена поръчка и да бъде сключен договор за покупко-продажба.

6.2. С регистрацията си на САЙТА, Потребителят създава свой фирмен акаунт. Към този акаунт трето лице - служител на Потребителя, може да заяви да се присъедини като предостави данните си на администратора. В тези случаи това трето лице  може да бъде съадминистратор, в който случай, ще има същите права като първоначалния администратор на акаунта или потребител, в който случай, ще има ограничени права за достъп до фирмения акаунт. Присъединяването на трето лице подлежи на одобрение от страна на администратора, като последният управлява правата и функциите на всеки потребител на акаунта.

6.3. Регистрираните на САЙТА Потребители имат достъп до документацията към всеки продукт, включително сертификати и други документи,   могат да гледат своята история на поръчване и на изпратени запитвания, и могат да кандидатстват за по-добри условия за плащане.

6.4. За да се регистрира даден Потребител на САЙТА е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят получава имейл за активиране на регистрацията, в който има линк за потвърждение на акаунта. След потвърждение, Потребителят получава имейл с линк към платформата за онлайн търговия и инструкции за нейното използване. Потребителят, който е активирал фирмения си акаунт има възможност да влиза в него с имейл адреса и паролата, които е отбелязал при регистрацията. Със създаването на фирмен акаунт и поставяне на отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни на Атамик и ги приемам“ се счита, че Потребителят е запознат и приема настоящите Общи условия.

6.5. Доставчикът потвърждава обработването на извършената от Потребителя поръчка и между него и Потребителя възникват договорни отношения.

6.6. При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, раздел „Моят профил“.

 6.7. Ползвателите могат да разглеждат САЙТА, характеристиките и описанието на продуктите свободно без регистрация. Те нямат възможност да правят поръчки и да сключват договори за покупко-продажба на продукти чрез онлайн платформата, както и  да получават достъп до документацията на продуктите. В случай, че при разглеждане на даден продукт, Ползвател натисне бутон „Купи/продължи“ ще се появи съобщение, което ще го информира за необходимостта от регистрация за използване на пълната функционалност на сайта.

 

 

VI. ПОКУПКА ОТ САЙТА

7.1. Потребителят използва интерфейса на страницата на Доставчика в САЙТА, за да сключи договор за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в САЙТА продукти.

8.1 Потребителят сключват договор за покупко-продажба на продуктите в САЙТА по следната процедура:

 • Влизане във фирмения акаунт на Потребителя в САЙТА.
 • Избиране или конфигуриране на един или повече от предлаганите от Доставчика в САЙТА продукти и добавянето им към списък със продукти за покупка.
 • Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора и предоставяне на данни за извършване на доставката. 
 • Избор на начин и условия за плащане на цената.
 • Потвърждение на поръчката от Доставчика.

8.2. Потребителят може да сключи договор за  покупко-продажба на продуктите в САЙТА и чрез потвърждение на оферта изпратена от Доставчика. 

9.1. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на продуктите, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък с продукти за покупка.

9.2. Доставчикът може да организира заедно и едновременно или поотделно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба продукти.

9.3. Правата на Потребителите във връзка с доставените продукти се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите продукти. 

10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

 

VII. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

11.1. Генерирането на избраните от Потребителя продукти в списъкът с продукти за покупка/кошницата/ представлява оферта за избраните продукти. Всяка оферта, при генерирането си, се запазва в раздел „Моите Оферти“. Генерираните оферти могат да бъдат „Активни“ и „Изтекли‘ с оглед валидността на всяка една поотделно. 

11.2. Потребителят заплаща  цената по отделните договори за покупко-продажба  при предварително договорени с Доставчика условия, които могат да бъдат (i) еднократно при извършване на поръчката на продуктите, (ii) чрез разсрочено плащане или (iii) при тяхната доставка по един от следните начини избрани от Доставчика:

 • По банков път;
 • С наложен платеж в момента на получаване на стоката;

11.3. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие, да заплаща на Доставчика, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от САЙТА стока, освен ако не е уговорено друго. В случай на плащане чрез „наложен платеж“ при поръчката Потребителя получава “order confirmation”, а при доставката, фактура, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката ако такава е налична. Потребителят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Потребителя. С подписването на талона за приемо-предаване, Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.

12.1. Всички представени на САЙТА цени са в български лева като Доставчикът си запазва правото, без предупреждение и обосновка, да ги променя по всяко време, включително цените по вече направени поръчки. Представените на САЙТА цени на продукти не включват данъци и такси.  

12.2. Представените в САЙТА цени не включват разходите за доставка. Тези разходи, както и всички други възможни разходи се определят допълнително, като информация за техният размер се предоставя на Потребителя в САЙТА.

12.3. Възможно е на даден продукт да не е посочена конкретна цена. В тези случаи, Потребителят има възможност да направи запитване за съответният продукт като даде необходимата информация и поиска оферта. При добавяне на продуктите без цена в списъкът с продукти за поръчка/ кощницата/, те визуално се отделят от другите продукти, които имат цена. При поискване от страна на Потребителя и в случай, че без комуникация с Потребителя не може да се направи оферта за цена е възможно да има въпросници, които следва да бъдат попълнени от него с оглед определянето на цена за даден продукт. След като бъде изготвена оферта за съответният продукт, Потребителят ще получи информационен имейл за това, чрез който ще бъде насочен към фирмения си акаунт за преглед на офертата.

12.4. Освен възможностите по т.14.3., Потребителя има възможност да поиска  оферта с намаление на цената, за продукти, които имат посочена цена.

 

 

VIII. ДОСТАВКА

13.1.  Доставката на продуктите се извършва чрез съответният изпълнител – спедитор съгласно сроковете и условията, определени в САЙТА и съгласно настоящите общи условия.

13.2. Доставчика предоставя на Потребителите възможност за избор на доставка по един от следните начини:

 • Изпращане до склад на Доставчика
 • Изпращане до адрес посочен при извършване на поръчка
 • Изпращане до офис при посочване на такъв на съответния спедитор при поръчка

13.3. В случай, че доставката е заявена до офис  на спедитор Потребителя разполага със 7 работни дни да я получи. Неполучената в този срок поръчка се анулира и се връща обратно на Доставчика, а платената сума за поръчката не подлежи на възстановяване.  

13.4. Доставката на продуктите поръчани през САЙТА се извършва само на територията на България, освен ако не е уговорено друго. 

 1. Продуктите, които се предлагат в САЙТА могат да бъдат налични на склад при Доставчика или в склад на съответният производител. Ако продукта не е наличен  в складовете на Доставчика и съответните производители, Доставчика се задължава  да направи запитване до производителя за  сроковете и условията  за неговото произвеждане, за което уведомява ПотребителяНаличността на конкретен продукт се изобразява в списъка с продукти за покупка/кошницата/ във фирмения акаунт на Потребителя. 

15.1. В общият случай, доставката се извършва в следните срокове:

 •  Поръчки на продукти налични на склад при Доставчика се изпълняват и доставят в рамките на до 3 работни дни.
 •  Поръчки на продукти налични в склад на производител се изпълняват и доставят в зависимост от стандартният срок за доставка на всеки отделен производител. За всеки отделен продукт, наличен в склад на производител, ще бъде посочен приблизителният срок за доставка.  
 • За поръчки на продукти, които не са налични и е необходимо да бъдат произведени, срокът е стандартният срок за производство на конкретният продукт плюс срокът му за доставка от съответният производител, за което се информира Потребителя при завършване на поръчката.

15.2. Удължаване на срока за доставка е възможно поради временна липса на наличност на поръчания от вас продукт или на недостатъчна наличност на заявеното количество. Удължаване на срока е възможен и при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка или при наличие на  форсмажорни обстоятелства /непреодолима сила/. Под форсмажор /непреодолима сила/ се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след уговореният срок, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др. В тези случи служители на Доставчика ще се свържат с вас за допълнително доуточняване. Също така забавяне може да има от страна на спедиторската/ логистична фирма в резултат на непредвидими лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка или при наличие на форсмажорни обстоятелства. 

15.3. Доставчикът има право да не достави част или всички поръчани продукти. Това може да се случи поради различни обективни причини, например: грешен адрес за доставка, грешен телефон за връзка, изчерпване на складови наличности, за което Доставчикът ще уведоми Потребителя, чрез САЙТА, по телефон или електронна поща. Доставчикът  не гарантира наличността на продуктите към момента на поръчването им. В  случай на липса на стока Доставчикът има задължението единствено да възстанови на Потребителя предварително платената сума за съответния продукт, ако има такава

16.1. Цената за доставка на продуктите се определя от конкретния спедитор съгласно вътрешните му политики за възнаграждение. Потребителят се уведомява за цената на доставката  чрез САЙТА.

16.2. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява и приема и условията за доставка.

 

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

17.1. Потребителят има право:

 • Да извършва регистрация и създаване на фирмен акаунт за преглеждане на САЙТА на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
 • Да преглежда продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 • Да сключва с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани на САЙТА, като прави поръчки през създадения си фирмен акаунт по реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Да получава всякаква информация, в т.ч. за нови продукти, предлагани от Доставчика, новини, промоции и други в САЙТА.
 • Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в САЙТА чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет.
 • Да бъде уведомяван за правата си, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на САЙТА.
 • Да използва всички други допълнителни услуги и функционалности, които САЙТА предоставя.
 • Да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Потребителя не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията.
 • Да получи поръчаният продукт на посочения от него адрес за доставка, склад на Доставчика или на посочения офис на куриер. 
 • Да получава информация относно статуса на направената поръчка.

17.2. Потребителят се задължава:

 • Да предоставя на Доставчика точни и верни данни, когато се регистрира в САЙТА или прави поръчка за продукти.
 • Да заплати изцяло цената на поръчаните продукти, която е била посочена при потвърждаване на поръчката, съгласно условията, определени в САЙТА и настоящите Общи условия. 
 • Да получи поръчаните продукти на адреса, който е посочил при завършване на поръчката.
 • Да заплати стойността на разходите за доставка на съответния куриер. 

18.1. Доставчикът има право:

 • Да организира доставката и предаването на продуктите на Потребителя от куриер в определения при сключването на договора срок. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.
 • Да получава възнаграждението, което му се дължи за закупените продукти в момента на поръчката или при доставката съгласно т. 16.1. от настоящите Общи условия. 
 • Да получи от Потребителя точни данни за правилното извършване на доставката.
 • Да прави промени по съдържанието на САЙТА, включително, но не само в публикуваните продукти, цени, структура и функции на уебсайта и други.
 • Да обяви поръчката за недействителна/ невалидна, ако същата не съдържа верни данни на Потребителя или съдържанието на данните е неточно и непълно и не позволява извършването на доставката на продуктите. 
 • При съгласие от страна на Потребителя, да му изпраща по поща, телефон, чрез кратки текстови съобщения, като имейли, смс-и и други, както и чрез други средства за реклама, информация относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и друга подобна отнасяща се до него като клиент на САЙТА
 • Да издава на конкретен Потребител персонализирана оферта за отстъпка при поръчка на продукти, която оферта е индивидуална за конкретния Потребител и не може да се споделя с други Потребители. Стойността, обхвата и периода на валидността на офертата се определя едностранно от Доставчика, като Потребителят не е обвързан с неговото  използване. 
 • Без да уведомява Потребителя, по всяко време, да прекрати достъпа му до САЙТА, когато го използва в нарушение на настоящите Общи условия.

18.2. Доставчикът се задължава:

 • Да осигури правилното опаковане и транспортиране на поръчаните продукти, за да бъдат запазени техните качества и ефикасност при получаване от Потребителя, когато доставката се прави от Доставчикът. В случаите когато доставката се прави директно от производител, последният трябва да осигури нейното правилно опаковане и транспортиране, като в тези случаи Доставчикът не носи отговорност при повреждане на опаковката или самият продукт. 
 • Да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на поръчаните продукти на Потребителя в срок и при условията за доставка уредени в настоящите Общи условия. 
 • Да възстанови платената от Потребителя сума за продуктите, които са получени от последният и върнати при условията за връщане уредени в настоящите Общи условия.

19.  За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата на търговската продажба, определени в Търговския закон.

20.  Доставчикът изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, докато е налице регистрация на Потребителя в САЙТА, ако същите са се съгласили изрично за това.

21.1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

21.2. Потребителят носи отговорност за опазването на своите име и парола, както и за всички неправомерни действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на името и паролата му. 

21.3. В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да извърши съответните действия за оказване съдействие на Потребителя за възстановяването им.

 

 

X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

22. Настоящите общи условия влизат в сила от 01.02.2022 г. и са задължителни за всички Потребители на https://atamiq.com/

23.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

23.2. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителят в един от следните случаи:

 1. когато заяви писмено, че ги приема;
 2. когато е търговец и ги е знаел или е бил длъжен да ги знае и не ги оспори незабавно.

23.3. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в САЙТА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителя се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

24. Доставчикът публикува тези общи условия на САЙТА заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

25. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в САЙТА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва САЙТА в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

27. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

28.1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

28.1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

28.2. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в резултат на използване на САЙТА или за времето, през което САЙТА не е бил достъпен.

28.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в САЙТА.

29.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

29.2. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

 

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

30.1. Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

30.2. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

31. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

32. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.