До 2030 г. потенциалното производство на биогаз и биометан, може да достигне до 44 милиарда кубични метра, което се равнява на 467 TWh, според последния доклад на Европейската биогаз асоциация (EBA). Статистическият доклад на EBA за 2020 г. показва значителен растеж и потенциал на биометана за декарбонизацията на газовия сектор.

 

Като такъв, биометанът може да играе важна роля за постигане на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Освен това биометанът може да повиши европейската енергийна сигурност чрез намаляване на зависимостта от руския природен газ и може да облекчи част от разходите за енергия върху домакинствата и индустриалните предприятия.

Биогазовата инсталация е система, която предоставя безкислородна среда, където бактериите трансформират биомасата в биогаз.

Какво всъщност представлява една биогаз инсталация?

Инсталацията за биогаз е съоръжение, което осигурява условия без кислород, при които може да се извърши анаеробно разграждане. Просто казано, това е изкуствена система, в която можете да превърнете отпадъците в устойчива енергия и торове с положителен ефект върху околната среда.

Инсталациите за биогаз имат три основни компонента, които правят възможен процеса на производство му:

Приемната зона е мястото, където постъпват утайките/суровините и се подготвят за анаеробно смилане. Всеки вид биомаса има различен процес на ферментация, така че общата продължителност на процеса на производство на биогаз варира в зависимост от използваните суровини. За ускоряване процеса и количеството на произведения биогаз се използват предварително обработени суровини. Някои от най-популярните суровини за биомаса са растителни остатъци, общински и промишлени отпадъчни води, селскостопански материали, животинска тор, морски водорасли, хранителни продукти и хартиени отпадъци, но списъкът на използваните суровини е значително по-дълъг.
Анаеробният биореактор е херметичен, водоустойчив резервоар със средство за подаване на биомасата. Тук постъпва суровината, която трябва да се трансформира в енергия. Миксерите за биогаз периодично разбъркват биомасата, за да освободят газовете и да предотвратят образуването на слоеве. Газхолдера е съоръжение за съхранениена газа, отделен при процеса на ферментация. Газхолдерите могат да бъдат изработени от стомана или двойна непропусклива мембрана, която се изпълва в зависимост от произведеното количество биогаз.

Образувания биогаз в най-общия случай е със съдържание от 50-60% метан,  30-40% въглероден диоксид и малки количества примеси. След постъпването в газхолдера  се отвежда в когенератора (CHP) под постоянно налягане. Монтирания двигате в когенерационния модул преобразува енергията на биогаз в механична и топлинна, като по този начин се произвежда електрическа енергия.  Получената електроенергия може да се използва за захранване на промишлената инсталация, а ако има свръхпроизводство да се връща обратно в националната мрежа. Вече се работи върху когенерационните системи, които могат да работят с водород. Водорода обикновено се произвежда чрез термичен процес, известен като реформиране на природен газ, или електролиза, като се използват вътрешни ресурси като ядрена енергия, биомаса, слънчева енергия и вятър.

Факела за изгаряне на остатъчен биогаз също е част от една биогаз инсталация. Използва се само в случай на производство на биогаз над капацитета на системата за пречистване на биогаз и/или по време на поддръжката на пречистването или използването на биогаз система.

Биогаз инсталации и изменението на климата

Биогазът трябва да бъде част от енергийния микс за ефективна борба с изменението на климата, тъй като допълва възобновяемите енергийни източници като вятърна или слънчева енергия. Той е важен съюзник за задвижване на енергийния преход, действа като мост между газа и други енергии и компенсира някои от техните слабости. В действителност, производството на енергия от слънчева и вятърна енергия зависи от промените в температурата и все още има предизвикателства пред съхранението му.

Биогазът, от своя страна, има няколко предимства пред други възобновяеми енергии като:

  • непрекъснато снабдяване с енергия по време на сезонни пикове на потребление или температурни промени.
  • съхраняване на електричество чрез преобразуването му във възобновяем газ.
  • по-строг контрол на енергийните разходи.
  • способността за по-добро посрещане на нарастващите нужди от зелена енергия

Експертите често подчертават необходимостта от прилагане на комбинация от енергия и допълващи се енергии, вместо да залагат на една единствена енергия. По този начин енергийният преход и борбата с изменението на климата ще бъдат само по-ефективни!