Ролята на водорода

Синият и зеленият водород са двете ключови алтернативи с ниско съдържание на CO2, които биха могли да заменят въглеродно-интензивния сив водород, който представлява 95% от производството на водород.

Енергийният преход и пътят към нулеви емисии също доведе до нови потенциални роли за водорода с ниско съдържание на CO2, като се очаква пазарът на водород да надхвърли 100 милиона тона до 2050 г., което води до превръщането на водорода в основен енергиен носител на бъдещата енергийна система на ЕС. Има три важни индустрии, двигатели на търсенето: промишленост (топлина, пара, редуциращ агент в стоманодобивната промишленост), устойчиви горива за транспорт (главно корабоплаване, автомобилен транспорт на дълги разстояния и авиация) и устойчиви химически суровини (метанол, амоняк) и по-малко водород като среда за съхранение, за да се даде възможност за преминаване към възобновяема енергия.Водород и химическа промишленост

Инициирана от група оператори на европейски газопреносни системи (TSO), през 2020 г. и преразгледана тази година, инициативата “Европейски Водороден Гръбнак” (European Hydrogen Backbone (EHB)) е предложение за специализирана мрежова инфраструктура за водородни газопроводи, до голяма степен базирана на пренасочване на съществуващите за природен газ. EHB има за цел да ускори декарбонизацията на енергийния и промишления сектор на ниво ЕС чрез разпространение на водород с ниско съдържание на CO2, като същевременно осигури енергийни доставки и устойчивост на системата. До 2030 г. EHB ще бъде съставен от 11 600 км тръбопроводи, свързващи нововъзникващите водородни долини. След това цялостната водородна инфраструктура постепенно ще се разрасне, за да се превърне в общоевропейска мрежа, достигайки обща дължина от 39 700 км до 2040 г.

Няколко компании и консорциуми вече са започнали прехода към зелен водород, като инициират проекти в цяла Европа. Тези проекти обхващат широк спектър от приложения като производство на енергия към метанол, енергия към метан, производство на зелен амоняк и производство на син водород в цяла Европа. От решаващо значение е химическите компании да започнат възможно най-скоро да поставят основите на водородната си инфраструктура.

 

Водородни проекти в химическата промишленост

Производство на зелен амоняк

HØST PtX Esbjerg е завод за зелен амоняк в процес на разработка, който използва промишлената технология за електролиза. Power-to-X (PtX) е технология за възобновяема енергия и съхранение от следващо поколение, която представлява важна нова глава в широкомащабната декарбонизация на инфраструктурата и селското стопанство. Централата ще разчита на електроенергия от възобновяеми източници като единствен източник на енергия. Резултатът от този производствен процес без CO2 е зелен водород, като в крайна сметка крайният продукт  ще бъде зелен амоняк.

HØST PtX Esbjerg ще използва възобновяеми ресурси за производство на приблизително 600 000 тона зелен амоняк, който може да се използва като суровина за производство на торове и като екологично гориво в морската индустрия. Очаква се производството да стартира през 2026 година.

Водорода като корабно гориво

INOVYN е основен играч в норвежкия химическа промишленост. В обектите си INOVYN произвежда сода каустик, хлор и мономер на винилхлорид. Компанията планира да изгради 20MW електролизатор, който ще произвежда чист водород и кислород чрез електролиза на вода, базирана на зелено електричество. Проектът се очаква да намали емисиите на CO2 с 22 000 тона и ще намали въглеродния отпечатък на бизнеса на компанията в Норвегия.

Освен това, компанията планира да построи шлеп за транспорт на течни химикали, задвижван от водород. Шлепът, ще транспортира жизненоважни суровини за INOVYN между обектите на компанията в Белгия. Водородът, с ниско съдържание на CO2 за захранване на шлепа, ще бъде доставен от INOVYN като съпътстващ продукт от неговите химически производствени операции. Това е част от текущата стратегия на INOVYN за разработване на зелен водород и замяна на съществуващи въглеродни източници на енергия, суровини и гориво.

Водещата роля на Европа

Нововъзникващата водородна икономика се подкрепя от инициативи на политици на европейско и национално ниво, като се оценяват необходимите инвестиции от 430 милиарда евро до 2030 г. Нарастващият брой водородни проекти, които се инициират или обявяват в химическата промишленост, е добър показател за интереса във водородните технологии. Страните извън Европа също наваксват с формализирането на водородни стратегии и проекти, а търсенето на водород в Китай се очаква да достигне 60 милиона тона годишно до 2050 г.

 

За химическите компании водородът ще бъде ключов фактор за постигане на нулеви емисии, чрез определяне на правилната стратегия и основа за устойчиво бъдеще. По този начин индустрията ще бъде основател на нововъзникващата водородна икономика.