Мерките в плана REPowerEU могат да отговорят на тази амбиция, чрез енергоспестяване, диверсификация на енергийните доставки и ускорено внедряване на възобновяема енергия за замяна на изкопаемите горива в домовете, индустрията и производството на електроенергия.

Зелената трансформация ще засили икономическия растеж, сигурността и действията в областта на климата за Европа. Механизмът за възстановяване и устойчивост (RRF) е в основата на плана REPowerEU, като подкрепя координирано планиране и финансиране на трансгранична и национална инфраструктура, както и енергийни проекти и реформи. 

Планът REPowerEU има три основни елемента: 

 • икономии на енергия
 • стимулиране на възобновяемите енергийни източници
 • диверсификация на доставчиците за Европа

Именно в този план част от основните задачи са свързани с производството и потреблението на енергия от ВЕИ и популяризиране на този тип инсталации:

 • повишаване целта на дела на възобновяема енергия до 45 % до 2030 г.
 • слънчевите панели да станат задължителни за обществените и новите жилищни сгради съответно от 2025 г. и 2029 г.
 • опростяване на процедурите за издаване на разрешителни за възобновяеми енергийни източници


Разходите за изграждане на фотоволтаични инсталации (PV) са намалели с повече от 80% през последното десетилетие, но технологията е произвела само 5% от електроенергията в ЕС през 2020 г. Делът на слънчевата енергия в производството на топлинна енергия е дори по-нисък - 1,5%. 

Поради тази причина Брюксел стартира „Европейска инициатива за слънчеви покриви“, за да спомогне за намаляване на потреблението на газ за отопление в административни и промишлени сгради. По този механизъм се очаква да се намалят и сроковете за издаване на разрешения за изграждане на покривни фотоволтаични инсталации до три месеца. Държавите-членки ще могат да използват европейско финансиране и да използват програми за изграждане на соларни покривни инсталации до 2025. 

С цел да превърне слънчевата енергия в най-големия източник на електроенергия в ЕС, Комисията предлага задължителни соларни панели във всички нови сгради до 2029 г.

Европейска инициатива за слънчеви покриви

Според някои оценки покривните фотоволтаични инсталации могат да осигурят почти 25% от потреблението на електроенергия, което е повече от дела на природния газ днес. Този тип инсталации – на жилищни, обществени, търговски и промишлени покриви – могат да защитят потребителите от високите цени на електроенергията, допринасяйки за общественото приемане на възобновяемата енергия. Те могат да бъдат приложени много бързо, тъй като използват съществуващите структури и избягват конфликти с околната среда.

Общата европейска инициатива за слънчеви покриви, обявена в съобщението на Комисията REPowerEU, има за цел да отключи огромния, недостатъчно използван потенциал за слънчево производство на електроенергия от покривни инсталации, за да направи нашата енергия по-чиста, по-сигурна и достъпна. За да се постигне това бързо са необходими незабавни действия до края на 2022 г!

Какво планира ЕС за увеличаване на дела на енергия от ВЕИ до 45%?

Изграждане на регулация за задължителното инсталирането на ФЕЦ на покривите:

 • всички нови обществени и търговски сгради с полезна застроена площ над 250 m2 до 2026 г.;
 • всички съществуващи обществени и търговски сгради с полезна застроена площ над 250 m2 до 2027 г.;
 • всички нови жилищни сгради до 2029 г.


ЕС и държавите-членки имат за основна цел да :

 • Премахнат административните пречки за рентабилни разширения на вече инсталирани системи.
 • Създадат поне една общност, базирана на възобновяема енергия, във всяка община с население над 10 000 до 2025 г.
 • Гарантират, че енергийно бедните и уязвимите потребители имат достъп до слънчева енергия, напр. чрез инсталации за социални жилища, енергийни общности или финансова подкрепа за индивидуални инсталации.
 • Гарантират пълното прилагане на настоящите разпоредби в Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) 

 

От всичко описано държавите-членки следва да:

 • Създадат стабилни поддържащи инсталации за покривни системи, включително в комбинация със съхранение на енергия и топлинни помпи, въз основа на предвидими времена на изплащане, които са по-кратки от 10 години.
 • Разгърнат мащабността на изграждането на покривна ФЕЦ, като се дава приоритет на най-подходящите сгради със сертификат за енергийна ефективност класове A, B, C или D
 • Комбинират разгръщането на слънчева енергия с обновяване на покриви и съхранение на енергия; 

Всички държави-членки на ЕС следва да прилагат мерките по тази инициатива като приоритет, като използват наличното финансиране, по-специално новите глави, включващи REPowerEU от съответните планове за възстановяване и устойчивост..

Ако тази инициатива бъде напълно изпълнена, като част от плана REPowerEU, ще ускори производството на електроенергия от покривните инсталации и ще добави 19 TWh електроенергия след първата година от нейното изпълнение (36% повече от очакваното в прогнозите Fit for 55). До 2025 г. това ще доведе до 58 TWh допълнително генерирано електричество (повече от двойно повече от прогнозите Fit for 55).

В допълнение, енергийният план RePowerUP предвижда да се удвои използването на термопомпи, както и да бъдат произвеждани 10 милиона тона възобновяем водород до 2030 г. и да се удвои капацитетът на вятърните инсталации. От своя страна Германия, Белгия, Холандия и Дания се ангажират със съвместен проект за увеличаване на офшорния вятърен капацитет, с което да спомогнат производството на електроенергия, респективно производството на зелен водород в региона.

Общите разходи за постигането на този план ще достигнат стотици милиарди, което ще изисква инвестиции от 210 милиарда евро в следващите 5 години от частния и публичния сектор в цяла Европа. Предложените средства са описани като „авансово плащане“ за бъдещата независимост и енергийна сигурност, и ще спестят на ЕС 84 милиарда евро годишно чрез намаляване на вноса на руското гориво.

 

Източници: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-EU-solar-energy-strategy_en